OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Spôsob objednávania

Objednávať si môžete on-line priamo na našej stránke www.zack-sk.sk. Pokiaľ vám z nejakého dôvodu nefunguje priame objednávanie, môžete zaslať objednávku ako obyčajný e-mail na našu e-mailovú adresu info@zack-sk.sk, kde uvediete presný názov tovaru, počet objednaných kusov, vašu presnú adresu a telefónne číslo alebo e-mail. Pokiaľ chcete, môžete objednávku zaslať aj písomne na adresu uvedenú v kontakte. Predmetom zmluvy je tovar uvedený v objednávke. Rozmery, farba, množstvo a ostatné údaje uvedené na našej stránke sú údajmi vychádzajúcimi z údajov výrobcov a dodávateľov. Zaväzujeme sa, že svojim odberateľom dodávame tovar v perfektnom stave a v súlade so špecifikáciami, či vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru. Podmienkou pre naplnenie platnosti našej elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých požadovaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári. Objednávka je zároveň návrhom kúpnej zmluvy, kedy samotná kúpna zmluva následne vzniká samotným dodaním tovaru.

2. Povinnosti predávajúceho

Zákazníkom sa zaväzujeme dodať:
1. Druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
2. Tovar, ktorý vyhovuje normám, predpisom a nariadeniam platných na území SR.
3. Tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy.

Nezodpovedáme za:
1. Oneskorené dodanie tovaru zavinené prepravnou spoločnosťou.
2. Oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa.
3. Prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) - tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena zo strany dodávateľa tovaru, v prípade zmeny výmenných kurzov, pri výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok od výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Zákazník bude vždy o tom informovaný e-mailom alebo telefonicky. Zákazník má právo na odstúpenie od objednávky.

3. Povinnosti kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:
1. Objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad je nám kupujúci povinný bezodkladne oznámiť tieto skutočnosti e-mailom alebo telefonicky. Všetky kontakty sú uvedené v sekcii Kontakty.
2. Zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

4. Ceny tovaru

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú s DPH a sú platné v čase objednania tovaru, nemenia sa v objednávke pri znížení alebo zvýšení cien v budúcnosti. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.V cene tovaru nie je započítané poštovné. Cena za poštovné je uvedená v sekcii Doprava a platba.

5. Dodacie podmienky

Tovar je predávaný podľa vystavených vzorov, katalógov, typových listov a vzorkovníkov predávajúceho umiestnených na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený spotrebiteľovi pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín dodávky alebo odberu tovaru do 10 dní od dátumu overenia objednávky.

V prípade, že objednaný tovar nebude možné zaslať podľa vyššie uvedenej dodacej lehoty, zákazníkovi oznámime predpokladaný termín dodania. V tom prípade si však vyžiadame vaše odsúhlasenie a od objednávky môžete odstúpiť. Dodacia lehota môže byť primerane k okolnostiam predĺžená, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami nami nezavinenými (omeškanie zásielky, strata zásielky, výroba tovaru je oneskorená vinou výrobcu).
V prípade doručovania rozmernejšieho a/alebo ťažšieho tovaru (tj. celý objednaný tovar v hmotnosti viac ako 10 kg), nie sme povinní vykonať vynášku tovaru priamo do bytu (objektu kupujúceho). Z toho dôvodu by zákazník mal počítať so zabezpečením vynášky tovaru priamo do bytu (objektu) svojpomocne.

6. Spôsoby platby

Bankovým prevodom ( č. účtu: 3174992453/0200 VUB banka ) objednávka bude spracovaná následne po prijatí platby alebo po zaslaní potvrdenia o uskutočnenej platbe.             

7. Prepravné a manipulačné náklady

Cena dopravy pre Slovenskú republiku je kalkulovaná podľa druhu a množstva objednávaného tovaru. O cene prepravy Vás budeme informovať.

Zároveň Vás chceme upozorniť, že pri dodaní tovaru sa zaväzujete otvoriť doručenú zásielku pred kuriérom a zistiť, či je jej obsah kompletný a nepoškodený. V prípade, ak zistíte nekompletnosť alebo mechanické poškodenie zásielky, spíšte o tom spolu s kuriérom zápisnicu. Na neskoršie reklamácie mechanického poškodenia sa nebude prihliadať.

8. Zrušenie objednávky

Vážení zákazníci, nákup cez internet prináša popri nesporných výhodách aj určité nevýhody oproti nákupu v bežnom obchode. Aj napriek množstvu uvádzaných informácií nemáte možnosť si ponúkaný tovar prehliadnuť, prípadne sa môžete pomýliť v objednávke. Z uvedených dôvodov máte možnosť zrušiť objednávku. Musíte tak však urobiť do 24 hodín od zadania objednávky. Zrušenie objednávky nám zašlite na info@zack-sk.sk alebo telefonicky na 0917 239 154.

9. Reklamačný poriadok

Všetky reklamácie nahlasujte e-mailom, telefonicky alebo poštou na adresu uvedenú v sekcii kontakty.
Pred prevzatím a zaplatením zásielky si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahlého poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Na už prijaté zásielky reklamácie neprijímame. V prípade, že vám prišla zásielka poškodená, prosíme, aby ste nás o tom informovali e-mailom alebo telefonicky. V takomto prípade vám pošleme zásielku novú pokiaľ sa nedohodneme inak. Záručná doba na predávaný tovar, pokiaľ nie je určené inak, je poskytovaná zákonná záručná doba 24 mesiacov. Dokladom o predaji je faktúra, ktorá slúži zároveň ako dodací list a záručný list. Záručná doba začína plynúť v deň dodaniu tovaru k spotrebiteľovi. Postup pri reklamácii:
Aby mohla byť Vaša reklamácia akceptovaná je nutné dodržať niekoľko pravidiel:
1. Po prevzatí tovaru si prezrite tovar a faktúru, ktorá slúži ako dodací list a záručný list. Ak zistíte pri prevzatí tovaru chyby, je vašou povinnosťou oznámiť nám zistené skutočnosti ihneď prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.2. V prípade, ak zistíte akýkoľvek rozdiel medzi faktúrou a skutočne dodaným tovarom (v druhu, v množstve alebo cene), alebo obdržíte so zásielkou nesprávne vyplnenú faktúru, či neobdržíte žiadny doklad o nákupe, ihneď nás informujte prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. 3. V prípade, ak zistíte výrobné chyby ihneď nás kontaktujte telefonicky alebo e-mailom.Ako uplatniť reklamáciu:a) k reklamovanému tovaru musí byť priložený doklad o kúpe, b) je nutné čitateľne popísať chybu a spôsob ako sa prejavuje, c) tovar musí byť zaslaný so všetkými jeho súčasťami, s ktorými bol dodaný, bez prípadných znečistení, d) predávajúci neručí za škody spôsobené na tovare neodbornou manipuláciou, nedbalým zaobchádzaním, prípadne vonkajšími udalosťami. Reklamácie vybavujeme podľa možnosti okamžite, v najhoršom prípade v zákonnej lehote do 30. dní. V prípade, ak zistíte výrobné chyby kontaktujte nás telefonicky alebo e-mailom. K zásielke nezabudnite priložiť kópiu daňového dokladu, ktorý sme poslali s tovarom. Pri spätnom zasielaní zabalte tovar tak, aby sa predišlo jeho poškodeniu. Tovar zasielajte formou balíka alebo doručte osobne, neposielajte tovar formou dobierky, tieto zásielky naša spoločnosť nepreberá. Reklamačné konanie začína plynúť dňom prevzatia reklamovaného tovaru predávajúcim a končí dňom odoslania vybavenej reklamácie kupujúcemu. O oprávnenosti reklamácie rozhodneme najneskôr do 10. pracovných dní od obdržania reklamovaného tovaru. O výsledku vás budeme informovať prostredníctvom e-mailu, pokiaľ sa nedohodne inak. Oprávnená reklamácia vrátane odstránenia chyby bude vybavená na naše náklady bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30. kalendárnych dní odo dňa začatia reklamačného konania. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.Nárok na uplatnenie záruky u predávajúceho kupujúcim zaniká:a. nepredložením faktúry a dokladu o zaplatení,b. neoznámením zjavných chýb pri prevzatí tovaru, c. uplynutím záručnej doby tovaru, d. mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim, e. neodborným zaobchádzaním, obsluhou alebo zanedbaním starostlivosti o tovar, g. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR, h. poškodením tovaru neodvrátiteľnými alebo nepredvídateľnými udalosťami, Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov: a. odovzdaním opraveného tovaru, b. výmenou tovaru, c. vrátením kúpnej ceny tovaru, d. vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru, e. písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia, f. odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

10. Spotrebiteľské zmluvy a poučenie o práve na odstúpenie

V prípade, kedy je predaj tovaru (resp. realizácia predmetu plnenia) uskutočnený na základe zmluvy uzatvorenej pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku (najmä elektronický obchod na internete), má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia tovaru. Iba v prípade, pokiaľ by dodávateľ neodovzdal spotrebiteľovi informácie, ktoré je podľa § 12 Z. z. č.108/2000 (Zákon o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji) povinný odovzdať, činí táto doba 3 mesiace od prevzatia plnenia. Ak sú informácie riadne odovzdané v jej priebehu, dochádza k ukončeniu trojmesačnej doby a začína od tej doby trvať doba sedemdňová. Pre rýchle vybavenie veci je nutné vrátiť tovar na rovnakú adresu dodávateľa uvedenú v sekcii kontakty. Dôsledkom odstúpenia je povinnosť strán vrátiť si všetko, čo podľa zmluvy dostali. Po odstúpení a riadnom vrátení tovaru spotrebiteľom je dodávateľ povinný bez zbytočného odkladu vrátiť spotrebiteľovi čiastku zaplatenú za tovar – do 7. kalendárnych dní. Zmluvu uzatvorenú na diaľku so spotrebiteľom možno zrušiť len za podmienok stanovených zákonom.
Odstúpenie od zmluvy znamená vrátenie všetkých položiek uvedených v objednávke / násl. faktúre/ a nie jej časti. Napríklad po položení obkladačiek vám ostanú dve balenia – tie sa vrátiť nedajú.

11. Ochrana osobných údajov

Ak je spotrebiteľ fyzická osoba, zadáva pri registrácii tieto údaje: Meno a priezvisko, úplna poštovná adresa, adresa elektronickej pošty, telefónne číslo. Tieto informácie sú nevyhnutné pre identifikáciu spotrebiteľa a prípadnú komunikáciu. Ak je spotrebiteľ právnicka osoba, zadáva pri registrácii naviac nasledujúce údaje: Obchodné meno spoločnosti, IČO, DIČ, IČ DPH. Tieto údaje umožňujú previesť nevyhnutné účtovné operácie, vyhotoviť daňový doklad obvykle vyžadovaný oboma stranami, poprípade identifikovať platbu spotrebiteľa vykonanou bankovým prevodom. Internetový obchod Zacksk chráni súkromné údaje spotrebiteľa pred zneužitím. Tieto informácie zhromažďujeme, aby sme skvalitnili svoje služby a neposkytujeme ich tretím stranám bez súhlasu spotrebiteľa. Používaním internetového obchodu súhlasí spotrebiteľ so zhromažďovaním a používaním informácií o sebe i svojich nákupoch, podľa vyššie uvedených pravidiel.

12. Všeobecné ustanovenia

Kupujúci (zákazník) zaslaním objednávky potvrdzuje, že akceptuje obchodné podmienky, ako aj informácie nachádzajúce sa v sekcii Doprava a platba a Kontaktné údaje pre dodávku tovaru vyhlásené predávajúcim a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim sa riadia uvedenými obchodnými podmienkami, ktoré sú zároveň pre obe strany záväzné. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto obchodných podmienkach je splnená umiestnením na web stránke e-shopu.